Browsing: Chevrolet quận 12

những 2017 Silverado HD là ở đây và nó đã mở màn cuộc hành trình của ta mang thực hiện số 1 kỷ lục Guinness về cờ béo nhất của nhân loại kéo theo một xe đi lại. Chevrolet thực hiện thành tích các phấn đấu kéo lá cờ béo nhất bao giờ hết vì một phương tiện chuyển động. Cờ này của Mỹ đã được kéo bởi 2017 Silverado HD.Chiếc xe đã với thể kéo nó về phía trước…