Browsing: Giá Chevrolet

Chevrolet tiếp tục công tác không có khí thải công nghệ pin nhiên liệu hydro, và nó hiện giờ cung cấp một Colorado ZH vừa tiết lộ 2 xe chạy bằng pin nhiên liệu cho quân đội Mỹ cho thiết kế, để tìm hiểu xem những lợi thế độc đáo của công nghệ tế bào nhiên liệu có khả thi trong gian thực tại tình huống sứ mệnh quân thế sự giới. Các ZH 2 là một phiên bản sửa đổi của quy mô…